พิมพ์

ข้อมูลในท้องถิ่น

ข้อมูลในท้องถิ่น

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านสันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 7 ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีจำนวนประชากรประมาณ 850 คน มีผู้ใหญ่บ้าน
นายจงวิทย์  รินคำ มีวัดสันมะฮกฟ้า โดยพระมหาวิฑิตย์  อัคคปัญโญเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีเอกลักษณ์ในชุมชนคือ การแกะสลัก และการทำขนมจีน

   
นายจงวิทย์   รินคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
 
พระมหาวิฑิต อัคคปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า
 
       

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  มีจำนวนประชากรประมาณ 1,200 คน
มี ดต.สมบูรณ์  ชุมภูชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีวัดสันป่าค่าเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าทั่วไป

   
ดต.สมบูรณ์  ชุมภูชัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
   

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านแม่โฮม หมู่ที่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีนายเอื้อน   ทองหนัก เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,800 คน รวมทั้งบ้านเอื้ออาทรด้วย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีวัดสันป่าแดง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

   
นายเอื้อน  ทองหนัก ผู้ใหญ่บ้าน ม.9