พิมพ์

กรรมการสถานศึกษา

        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

     
นายเอื้อน   ทองหนัก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายชรินทร์   แก้วนำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นเปา (กรรมการ)
นายจงวิทย์   รินคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
 
นายทอง  เงินถา 
กรรมการ
นายมานพ   ทองทา
กรรมการ
นายสุพจน์   กาวิอิ่น
กรรมการ
   
พระครูสุตปัญญาวิฑิต
กรรมการ

นาง

กรรมการ

     นายสังวาลย์    บุญมาติ
        กรรมการและเลขา