พิมพ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


     

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า