พิมพ์

การจัดการศึกษา

การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนสันมะฮกฟ้า

1.การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า มีคณะกรรมการบริหาร งานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
ระดับประถมศึกษา, ช่วงชั้นที่ 1, ช่วงชั้นที่ 2, และฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นคณะทำงานบริหารจัดการหลักสูตรของ
โรงเรียน การบริหารงานวิชาการในแต่ละช่วงชั้น ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งทั้งนี้มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานวิชาการ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการกำหนดกิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้

1 โครงการประจำโรงเรียน
เป็นโครงการ ที่สนองตอบต่อปรัชญา นโยบายของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1
2 โครงการที่ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มของแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) และช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ได้แก่ โครงการสรรหาพิธีกร การเขียนเรื่องประกอบภาพวาด โครงการคณิตคิดเร็ว โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ตอบปัญหาความรู้รอบตัววิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และจริยธรรม โครงการสมุนไพรใกล้ตัว กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ โครงการปลูกพืชผักสวนครัว โครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการอ่านออกเสียงควบกล้ำ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

การประเมินหลักสูตร

การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหลักสูตร ดังนี้ เพื่อให้การใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการประเมินการใช้หลักสูตรดังนี้

1. ประเมินก่อนการใช้หลักสูตร
2. ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร
3. ประเมินหลังการใช้หลักสูตร

การประเมินก่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ดำเนินการโดยให้คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ครูผู้สอน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ประเมินหลักสูตรในด้านโครงสร้างของหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวางแผนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมิน
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง และสมบูรณ์ตามหลักการของการจัดทำหลักสูตร นำผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข
ในส่วนที่บกพร่อง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำหลักสูตรไปใช้การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร จะมีการประเมิน
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขโดยการทำวิจัยการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อสรุปผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าทุกๆด้าน
การผลิตสื่อการเรียนรู้ และการประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กำหนดหลักการและแนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ดังนี้
1. เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของครูหรือนักเรียน
2. เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูละนักเรียนช่วยกันวางแผนจัดทำ และพัฒนาขึ้นมาใช้ในการ เรียนการสอนร่วมกัน
3.รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนต้องหลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระของการเรียนรู้
และศักยภาพของผู้เรียน
ทั้งนี้ สื่อการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีทั้งสื่อใกล้ตัว สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและอื่นๆ
ส่วนในการประเมินการใช้สื่อ ในการเรียนรู้นั้นประเมินจากบันทึกผลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ในแต่ละครั้งแล้วนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยครูผู้สอน,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายวิชาการดำเนินร่วมกัน

การประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้นและในงานทุกฝ่าย ของโรงเรียนซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนได้ดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานคุณภาพการ
ศึกษาประจำปีทุกปีการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการบริหารภายใน,ครู,นักเรียน,ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนมีการบริหารการศึกษาโดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาการในกรอบของหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการตรวจสอบคุณภาพ ของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

แนวการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในด้านความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะกระบวนการโดยมีการ
บูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะการคิดค้นคว้า การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย