พิมพ์

ทำเนียบบุคลากร

นายสังวาลย์ บุญมาติ

53 หมู่ 4 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

การศึกษา ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

หลักในการทำงาน ทุกคนมีส่วนร่วม


- งานบริหารบุคคล

โทร 089 - 5609344

นายมานพ ทองทา

บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 089 - 4327301 E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่ง)
งานในหน้าที่
-  สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี - นาฏศิลป์)ป.1 - ป.6
                      คอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) ชั้น ป.4 - 6
งานพิเศษที่ได้รับหมอบหมาย
-งานบริหารทั่วไป
- กิจการนักเรียน
-กิจกรรมประชาธิปไตย
- Web master : www.sanmahokfa.net
- ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

 

 

 

นางโสภา เตจ๊ะสุ

บ้านเลขที่ 3/6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053 - 391107 มือถือ 081 - 9508939
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- สอนประจำชั้น ป.1
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
- อนามัยโรงเรียน
- การจัดการศึกษาพิเศษ

นางผ่องนภา รินลา

บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โทร 053 - 390113 มือถือ 084 - 6117828

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่

- ประจำชั้น ป.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- อาหารกลางวัน

นางผ่องศรี สุริยะป้อ

นางผ่องศรี สุริยะป้อ 82/2 สันมะฮกฟ้าซอย 14/2 หมู่ที่ 7 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โทร 081-9802637

สอนประจำชั้น ป.3

- งานบริหารวิชาการ

นางนิภารัตน์  ผาบคำ

บ้านเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053 - 880821 มือถือ 085 - 0331778
ตำแหน่ง ครู คศ.1
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
สอน ชั้น ป.1/1


 

 

นาย กิตติ ณ เชียงใหม่

347 หมู่1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี .เชียงใหม่
พนักงานราชการ
- สอนกลุ่มสาระสุขและพละศึกษา ป.1-ป.6
- ลูกเสือสำรอง

 

 

นางสาวแววฤทัย   ไชยมงคล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประจำชั้น ป.1


งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นายอรุณ    สมบูรณ์ไชย

ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ป.1-ป.3

พละศึกษา ป.1 - 6

นางประไพพิศ   บุญหนัก

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.6

-วิชาการ , ธุรการ

 

 นางสาวเพ็ญศรี    สุริยะป้อ 

ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิ (ศษ.บ.) ปริญญาตรีเอก อนุบาลศึกษา  (ศษ.ม.) เอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ประจำชั้น  ป.2 

-การเงินทั่วไป

 

 นางพรพรรณ   เมืองสุวรรณ 

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ (ค.บ.) การอนุบาลศึกษา  (ศษ.ม) วิจัยและสถิติการศึกษา

ประจำชั้น ป.5 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป. 3  ป.5 และ ป.6

พัสดุ  ครุภัณฑ์

 

 นางสมพร   จันทร์ตา

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ (คบ.) เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวศันสนีย์    มหาวรรณ

ครูอัตราจ้าง (เด็กพิเศษเรียนร่วม)

 

 

นายอำนาจ   สมวงค์

พนักงานบริการ