พิมพ์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ตารางจำนวนห้องเรียน นักเรียน ครู และลูกจ้าง โรงเรียนรัฐบาล สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ชั้นเรียน

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวม

ตามแผน

ตามจัด

ชาย

หญิง

 

ชั้น ป.1

1

1

23

13

36

ชั้น ป.2

1

1

22

6

28

ชั้น ป.3

1

1

13

9

22

ชั้น ป.4

1

1

20

9

29

ชั้น ป.5

1

1

15

7

22

ชั้น ป.6

1

1

7

12

1

รวม

 

 

100

56

156

 

จำนวนลูกจ้างประจำ

ชาย

หญิง

รวม

พนักงานบริการ

1

-

1

พนักงานขับรถ

-

-

-

ยาม

-

-

-

คนงาน

-

-

-

 

จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการครู

3

8

14

ข้าราชการ กพ.

-

-

-

ครูอัตราจ้าง

-

2

-

ลูกจ้างชั่วคราว

1

-

-

ครูชาวต่างประเทศ

-

-

-