พิมพ์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพ  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำขวัญของโรงเรียน   :    รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   :  ผู้เรียนมีสุนทรีย์ภาพด้านดนตรี  มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี

ปรัชญาของโรงเรียน    :  สร้างคนให้มีความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา

ปณิธานของโรงเรียน

รู้คุณค่าวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีคุณธรรม นำความสามารถ

พันธกิจ

  1. การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิต
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา โดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
  5.  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

    เป้าหมาย

       1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิต
       3. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู 

 

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระและเน้นกลุ่มทักษะ เสริมหลักสูตรท้องถิ่น
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเรียนร่วมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5. พัฒนาครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา