พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครู.มานพ ทองทา

นายมานพ ทองทา

บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร  089 - 4327301 E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่ง)
งานในหน้าที่
- ครูประจำชั้น ป.1 สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี - นาฏศิลป์) ป.1 - ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) ชั้น ป.4 - 6
งานพิเศษที่ได้รับหมอบหมาย
- Web master : www.sanmahokfa.net
- ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
- กิจการนักเรียน
-  บริหารทั่วไป
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน