พิมพ์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า(ปิยธรรมประชาสรรค์) ได้แยกมาจากโรงเรียนวัดสันป่าค่า(ทวีราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 มาอาศัยศาลาวัดสันมะฮกฟ้าเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2486 ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณ จำนวน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ลงมือปลูกสร้างอาคารเรียน คงได้แต่วางรากฐานเท่านั้น

ปี พ.ศ. 2489 นายบุญสม มณีกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมมือกับพระคำปวน ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,7,9 ตำบลต้นเปา ได้แนะนำให้ราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทรัพย์สมทบสร้าง จนเสร็จเรียบร้อย เป็นอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 13,780.90 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)ได้ทำการฉลอง เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2492

ปี พ.ศ. 2500 อาคารเรียนหลังเดิมคับแคบไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน คณะครูในโรงเรียนจึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาสกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรร่วมกัน จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง ตามแบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียน โดยได้รับเงินจากราษฎรบริจาคสมทบ จำนวน 23,842.00 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วย) สร้างเสร็จเรียบร้อยได้ทำบุญฉลองอาคารเรียนเพื่อมอบเป็นสถานที่ราชการ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2502

ปี พ.ศ. 2511 อาคารเรียนหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถจะใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของนักเรียนต่อไปได้อีก คณะกรรมการจึงมีมติให้รื้อเพื่อสร้างใหม่ ตามแบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน และให้ย้ายมาสร้างชิดรั้วด้านเหนือ เพื่อให้มีสนามกว้างขวางขึ้นอีก ในการปลูกสร้างครั้งนี้ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และราษฎรบริจาคสมทบอีก 29,752.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมสิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 34,752.00 บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) สร้างเสร็จเรียบร้อยและได้ทำบุญฉลองอาคารเรียนเมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2512

ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 180,000.00บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงได้ขออนุญาตรื้ออาคารหลังเก่า ซึ่งชำรุด ทรุดโทรม แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ก. ขนาด 4 ห้องเรียนในการก่อสร้างครั้งนี้ราษฎรบริจาคสมทบจำนวน 13,036.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบหก
บาทถ้วน) รวมสิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 193,036.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน)

ปีพ.ศ. 2521 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 5 และชั้นประถมปีที่ 6 ในปีถัดต่อมา และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับ งบประมาณเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเป็นเงิน 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ให้แก่นักเรียน

ปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายที่ดินโรงเรียน โดยการซื้อใหม่เป็นเงิน 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 3งาน อยู่หน้าวัดสันมะฮกฟ้า

ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แต่ไม่มีงบประมาณทาสีอาคารเรียนให้ ต่อมาทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมพงษ์ คุณเพ็ญศรี เตชะสุขสันต์ บริจาคเงินทาสีอาคาร เรียนสิ้นเงิน 17,455.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) จนแล้วเสร็จ และได้ทำบุญฉลองเปิดป้ายนามอาคารเรียนหลังนี้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2524

ปีพ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท)

ปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลังและโรงรถ 1 หลัง สร้างรั้วโรงเรียนและประตูและส้วมเด็กเล็ก 1 หลัง 2 ห้อง เป็นเงิน 100,000 บาท

ในปีพ.ศ. 2548 ทางชุมชนในท้องถิ่นโดยการนำของพระมหาอิ่นแก้ว สุวัจโจ รองเจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อยได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนวิศาล นวกิจ 1 หลัง จำนวน
3 ห้อง เป็นเงิน 1,250,000 บาท ปัจจุบันมีนายสังวาลย์   บุญมาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีจำนวนนักเรียน 145 คน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูจ้างสอน 5 คนพนักงานบริการ 1 คน