สวัสดีครับ โรงเรียนรวมศูนย์วัดสันมะฮกฟ้าและวัดสันป่าค่า ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ตั้งแต่บุคลากร มีทั้งครูใหม่ที่ย้ายเข้ามา และทั้งครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในระดับประถมศึกษา และอนุบาล ทั้งนี้ก็เป็นไปตามสภาวะของแต่ละปี ทั้งโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ไกล้เคียง ก็เพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วย
    ที่ผ่านมาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งผลสอบ O - net  และ NT  ทำให้ผลสอบของนักเรียนนั้นคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา ซึ่งคณะครูได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนามีความรู้ความสามารถที่ยั่งยืนต่อไป
     ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการนั้น โรงเรียนของเราก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อไป   การบริหารงานของโรงเรียนในทุกๆด้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ประเมินผลหลังการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  มีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ การไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา อยู่เสมอทั้งความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ความเป็นมืออาชีพ จะนำพาให้โรงเรียนของเราสู่ความเป็นเลิศต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยครับ

ติดต่อ  ที่นี่ครับ >>

พิมพ์

อำลาสถาบัน

เขียนโดย Super User. Posted in กิจกรรมนักเรียน

  ทางโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
   
   
   
   
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักเรียน