พิมพ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสันป่าค่า

     

ร.ต.วิโรจน์  โชติธนาภิรักษ์
ประธานกรรมการ

นายประพันธ์นัยเนตรสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์   คำแสนใส
กรรมการ
   
นางธัญญารัตน์  ใจทา
กรรมการ
นางกลอย  ประนันแปง
กรรมการ
ด.ต.สมบูรณ์  ชัยชมภู
กรรมการ
พระสมบูรณ์  ปัญญาวชิโร
กรรมการ
นายสังวาลย์  บุญมาติ
กรรมการและเลขา