พิมพ์

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

นโยบายฝ่ายพันธกิจ
1. ปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร
3. ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสันติ

นโยบายด้านหลักสูตร และวิชาการ
1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
4. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ IT
5. จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของนักเรียนโดยเน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

นโยบายฝ่ายกิจการนักเรียน
1. ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา เพื่อพัฒนาทั้ง
ร่างกายอารมณ์และสังคม โดยมีครูฝ่ายกิจการนักเรียนด้านดนตรี
- โรงเรียนมีกิจกรรมด้านดนตรี ดังนี้
1. วงดุริยางค์ เมโลเดี่ยน/ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ขนาดเล็ก
2. วงดนตรีพื้นเมือง
3. วงกลองสะบัดชัย/กลองปูจา
โรงเรียนมีกิจกรรมด้านกีฬา ดังนี้
1. กีฬาฟุตบอล 2. กีฬาวอลเลย์บอล 3. กีฬาตะกร้อ 4. กีฬาเปตอง

ด้านบริการ
1. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โดยมีบริการประกันอุบัติเหตุ ห้องพยาบาล งานโภชนาการ น้ำดื่ม
และห้องน้ำอย่างเพียงพอ
2. ให้บริการแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ ห้องอ่าน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
3. ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดหาทุนให้นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน
4. ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานที่
5. ให้บริการห้องแนะแนว และจัดงานแนะแนว เพื่อมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
บุคลิกภาพ การศึกษาต่อ และงานอาชีพ

ด้านกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2. จัดกิจกรรมชมรมให้หลากหลาย และตามความสนใจของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย จริยธรรม ประชาธิปไตย และจัดให้มีสภานักเรียน
4. จัดกิจกรรมในวันสำคัญประจำปี

นโยบายฝ่ายบุคลากร
1. พัฒนาครูแกนนำ และครูเครือข่าย ปฏิรูปการเรียนรู้
2. ส่งเสริม/พัฒนาครูให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และแสวงหาความรู้
3. รณรงค์ให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
4. การปลูกจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

นโยบายฝ่ายอาคารสถานที่
1. จัดโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
2. จัดหาพรรณไม้มาปลูกเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อความสวยงามและร่มรื่น
3. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. จัดระบบการดูแลรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และมีความปลอดภัยตลอดเวลา
5. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี และให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร
และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

นโยบายฝ่ายธุรการ
1. ให้การบริการที่รวดเร็วฉับไว และถูกต้องแม่นยำ
2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารงานสำนักงาน และการให้บริการ
3. จัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียน

นโยบายฝ่ายการเงิน พัสดุครุภัณฑ์
1. ให้การบริการที่รวดเร็วฉับไว และถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้
2. ควบคุมการใช้งบประมาณของโรงเรียนอย่างประหยัด


นโยบายฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
1. รณรงค์งานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2. รณรงค์ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมกับชุมชนและมีความตระหนักในความรับผิดชอบในชุมชน

หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนรวมศูนย์โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าและโรงเรียนวัดสันป่าค่าได้ร่วมมือกับ
ชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพิ่มจากที่กำหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
2. ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย
3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4. มีวินัยในตนเอง
5. มีทักษะในการคิดและทักษะในการทำงานตามหลักประชาธิปไตย