พิมพ์

ทำเนียบผู้บริหาร

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ ชื่อ สกุล

ปี

1 นายมานพ แสงมณี 2483 - 2485
2 นายอินสม อินโปธา 2485 - 2487
3 นายพิพัฒน์ ไตรศรัทธ์ 2487 - 2489
4 นาย บุญสม มณีกุล 2489 - 2498
5 นายบุญเลิศ พรหมจารีย์ 2498 - 2500
6 นายคำมูล อุปละ 2500 - 2521
7 นายศรีมูล คันธา 2521 - 2523
8 นายสุรเดช ปัญญาเทียม 2523 - 2527
9 นายอุทัย อินทจักร์ 2527 - 2531
10 นายณัฐยุทธ์ ศรีทองคำ 2531 - 2535
11 นายสุนทร พิณทอง 2535 - 2537
12 นายดุสิต ไชยประเสริฐ 2537 - 2538
13 นายปฏิคม สากระจาย 2538 - 2542
14 นายสมบูรณ์ มโนรส 2542 - 2544
15 นายสมศักดิ์ ปันทา 2544 - 2548
16 นายจรัส อนันคำ 2548 - 2549
17 นายวิชาติ ปาลีตา 2549 -2552
18 นายสังวาลย์ บุญมาติ 2552 -