สวัสดีครับ โรงเรียนรวมศูนย์วัดสันมะฮกฟ้าและวัดสันป่าค่า ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ตั้งแต่บุคลากร มีทั้งครูใหม่ที่ย้ายเข้ามา และทั้งครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในระดับประถมศึกษา และอนุบาล ทั้งนี้ก็เป็นไปตามสภาวะของแต่ละปี ทั้งโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ไกล้เคียง ก็เพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วย
    ที่ผ่านมาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งผลสอบ O - net  และ NT  ทำให้ผลสอบของนักเรียนนั้นคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา ซึ่งคณะครูได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนามีความรู้ความสามารถที่ยั่งยืนต่อไป
     ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการนั้น โรงเรียนของเราก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อไป   การบริหารงานของโรงเรียนในทุกๆด้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ประเมินผลหลังการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  มีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ การไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา อยู่เสมอทั้งความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ความเป็นมืออาชีพ จะนำพาให้โรงเรียนของเราสู่ความเป็นเลิศต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยครับ

ติดต่อ  ที่นี่ครับ >>

พิมพ์

ทำเนียบผู้บริหาร

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ ชื่อ สกุล

ปี

1 นายมานพ แสงมณี 2483 - 2485
2 นายอินสม อินโปธา 2485 - 2487
3 นายพิพัฒน์ ไตรศรัทธ์ 2487 - 2489
4 นาย บุญสม มณีกุล 2489 - 2498
5 นายบุญเลิศ พรหมจารีย์ 2498 - 2500
6 นายคำมูล อุปละ 2500 - 2521
7 นายศรีมูล คันธา 2521 - 2523
8 นายสุรเดช ปัญญาเทียม 2523 - 2527
9 นายอุทัย อินทจักร์ 2527 - 2531
10 นายณัฐยุทธ์ ศรีทองคำ 2531 - 2535
11 นายสุนทร พิณทอง 2535 - 2537
12 นายดุสิต ไชยประเสริฐ 2537 - 2538
13 นายปฏิคม สากระจาย 2538 - 2542
14 นายสมบูรณ์ มโนรส 2542 - 2544
15 นายสมศักดิ์ ปันทา 2544 - 2548
16 นายจรัส อนันคำ 2548 - 2549
17 นายวิชาติ ปาลีตา 2549 -2552
18 นายสังวาลย์ บุญมาติ 2552 -
       
พิมพ์

ข้อมูล สมศ.

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลโรงเรียน

ผลการประเมินของสมศ.รอบที่สาม (พ.ศ.254 - 2558)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

พิมพ์

ข้อมูลในท้องถิ่น

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลในท้องถิ่น

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านสันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 7 ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีจำนวนประชากรประมาณ 850 คน มีผู้ใหญ่บ้าน
นายจงวิทย์  รินคำ มีวัดสันมะฮกฟ้า โดยพระมหาวิฑิตย์  อัคคปัญโญเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีเอกลักษณ์ในชุมชนคือ การแกะสลัก และการทำขนมจีน

   
นายจงวิทย์   รินคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
 
พระมหาวิฑิต อัคคปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า
 
       

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  มีจำนวนประชากรประมาณ 1,200 คน
มี ดต.สมบูรณ์  ชุมภูชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีวัดสันป่าค่าเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าทั่วไป

   
ดต.สมบูรณ์  ชุมภูชัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
   

เขตบริการของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า บ้านแม่โฮม หมู่ที่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีนายเอื้อน   ทองหนัก เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,800 คน รวมทั้งบ้านเอื้ออาทรด้วย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีวัดสันป่าแดง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

   
นายเอื้อน  ทองหนัก ผู้ใหญ่บ้าน ม.9
   
       

 

 

พิมพ์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลโรงเรียน

ตารางจำนวนห้องเรียน นักเรียน ครู และลูกจ้าง โรงเรียนรัฐบาล สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ชั้นเรียน

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวม

ตามแผน

ตามจัด

ชาย

หญิง

 

ชั้น ป.1

1

1

23

13

36

ชั้น ป.2

1

1

22

6

28

ชั้น ป.3

1

1

13

9

22

ชั้น ป.4

1

1

20

9

29

ชั้น ป.5

1

1

15

7

22

ชั้น ป.6

1

1

7

12

1

รวม

 

 

100

56

156

 

จำนวนลูกจ้างประจำ

ชาย

หญิง

รวม

พนักงานบริการ

1

-

1

พนักงานขับรถ

-

-

-

ยาม

-

-

-

คนงาน

-

-

-

 

จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการครู

3

8

14

ข้าราชการ กพ.

-

-

-

ครูอัตราจ้าง

-

2

-

ลูกจ้างชั่วคราว

1

-

-

ครูชาวต่างประเทศ

-

-

-