พิมพ์

ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เขียนโดย manop. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คู่มือสำหรับประชาชน 1 การรับนักเรียน

2.คู่มือสำหรับประชาชน 2 การขอย้ายเข้าเรียน

 

3.คู่มือสำหรับประชาชน 3 การขอย้ายออก

4.คู่มือสำหรับประชาชน 4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน

 

5.คู่มือสำหรับประชาชน 5 การขอลาออกของนักเรียน

 

6.คู่มือสำหรับประชาชน 6 การขอเทียบโอนผลการเรียน

 

7.คู่มือสำหรับประชาชน 7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

 

8.คู่มือสำหรับประชาชน8 การขอใช้อาคารสถานที่

 

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวัดสันมะฮก