พิมพ์

ข้อมูล สมศ.

ผลการประเมินของสมศ.รอบที่สาม (พ.ศ.254 - 2558)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา