พิมพ์

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสันป่าค่า

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1  10  8  18
อนุบาล 2 21  16 37
รวม  31 24 55